Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. Ακτινολογικό τμήμα
Medical School A.U.Th. Radiology Dep.